Obchodní podmínky a užívání webu

V samostatném dokumentu najdete Zásady ochrany soukromí.

  Dohoda o užívání stránek www.jimejinak.cz

  1. Užíváním, tzn. vstupem do internetových stránek www.jimejinak.cz uzavíráte (dále jen “uživatel”) tuto dohodu o užívání stránek (dále jen “dohoda”) s Jíme Jinak s.r.o., se sídlem Márova 2805/4, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha, identifikační číslo: 11659238, zapsané pod značkou C 352461/MSPH u Městského soudu v Praze (dále “provozovatel”).
   Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese provozovatel odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.
  2. Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek jsou zejména odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.
  3. Vaše dotazy a připomínky, které vznesete a zadáte prostřednictvím těchto stránek, nejsou s ohledem na charakter stránek považovány za důvěrné a zřizovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.
  4. Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.
  5. Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Provozovatel v žádném rozsahu neručí za obsah takovýchto odkazovaných stránek, ani za uživateli publikovaný obsah.
  6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny.
  7. Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj a slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!
  8. Provozovatel těchto internetových stránek upozorňuje, že pro fungování webu využívá cookies. Používáním webu dává uživatel (kupující) souhlas s používáním cookies.
  9. Provozovatel těchto internetových stránek upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z jejich použití.


  Informace před uzavřením smlouvy

  1. Odstoupení od smlouvy

   1. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ) pokud předmětem koupě je digitální obsah online, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
   2. Prodávající tímto informuje kupujícího, že v případě jím uzavírané kupní smlouvy, jejíž předmětem je nákup nebo zpřístupnění digitálního obsahu,
    výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy.
   3. Kupující tak výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v předchozí větě nemůže od této smlouvy odstoupit, neboť je kupujícímu (uživateli) umožněno čerpat produkt pod uživatelským účtem kupujícího dle této smlouvy ihned po řádném zaplacení
   4. Kupující souhlasí s tím, že ponese náklady na odstoupení od smlouvy
  2. Technické náležitosti pro přístup k digitálnímu obsahu online

   1. Kupující (uživatel) musí mít nainstalován současný běžný internetový prohlížeč (např. Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer) s podporou HTML5, možností přehrávaní videí ve formátu mp4 nebo s podporou Adobe Flash Player.
   2. Pro přístup k digitálnímu obsahu online je nutné internetové připojení.

  Obchodní podmínky

  pro prodej služeb a zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jimejinak.cz

  1. Úvodní ustanovení

   1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) subjektu Jíme Jinak s.r.o., se sídlem Márova 2805/4, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha, identifikační číslo: 11659238, zapsané pod značkou C 352461/MSPH u Městského soudu v Praze   (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.jimejinak.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
   2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.jimejinak.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
   3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
   4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
   5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  2. Uživatelský účet

   1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“) a přistupovat k obsahu webu. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
   2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
   3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
   4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
   5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
   6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
   7. Kupující souhlasí vedením kontaktních informací (e-mail, telefonní číslo) pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
  3. Uzavření kupní smlouvy

   1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
   2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
   3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
    1. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
    2. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
   4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
   5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
   6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
   7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
   8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
  4. Cena zboží a platební podmínky

   1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.
   2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
   3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
   4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
   5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
   6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
   7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad. Daňový vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
   8. Platba ročního členství v Klubu Jíme Jinak na splátky je možná 2 způsoby:
    1. Úhradou startovacího kupónu a následně formou měsíčních splátek. S každou uhrazenou splátkou se platnost členství posune o 31 dnů dále. Nelze přeskočit měsíční splátku. Nedojde-li k úhradě splátky před datem platnosti členství, přístup k členským materiálům se automaticky zruší.
    2. Automaticky platební kartou přes platební systém GoPay s pravidelnou měsíční četností (31 dní) po dobu neurčitou za stejnou fixní cenu, která je zároveň maximální cenou opakované platby. S každou uhrazenou splátkou se platnost členství posune o 31 dnů dále. Automatické měsíční platby může kupující kdykoliv zrušit ve svém uživatelském profilu, menu
     Objednávky, kliknutím na tlačítko “Ukončit splátky”. Do uplynutí doby platnosti členství může kupující členství využívat. S údaji platební karty kupujícího platební brána GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).
  5. Odstoupení od kupní smlouvy

   1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů a v případě zpřístupnění (dodání) digitálního obsahu online.
   2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit (tedy pokud u nás kupujete něco jiného než digitální produkt, např. zboží, vstupenku na festival), má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího
    obchod@jimejinak.cz.
   3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
   4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
   5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4. obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
   6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
   7. Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
   8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající
    tímto informuje kupujícího, že v případě jím uzavírané kupní smlouvy – nákupu digitálního obsahu –
    výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy. Kupující tak výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v předchozí větě nemůže od této smlouvy odstoupit, neboť je kupujícímu (uživateli) umožněno čerpat produkt pod jeho uživatelským účtem dle této smlouvy ihned, po řádném zaplacení.
   9. Byla-li prodávajícím stanovena garance vrácení peněz při nespokojenosti se zakoupeným obsahem, toto právo může kupující využít maximálně jednou. (Není možné opakovaně kupovat a vracet.)
  6. Přeprava a dodání zboží

   1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
   2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 250 Kč (slovy: dvěstěpadesát korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
   3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
   4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
   5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
   6. V případě objednávky elektronických produktů – digitálního obsahu, např. členství nebo placeného obsahu, bude kupujícímu tento obsah zpřístupněn online.
  7. Odpovědnost za vady, záruka

   1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
   2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
   3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
   4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
   5. Vzhledem k tomu, že prodávající poskytuje elektronické produkty, práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese obchod@jimejinak.cz.  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího zprávu o reklamovaném zboží.
  8. Další práva a povinnosti smluvních stran

   1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
   2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
   3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
   4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
   5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
   6. V případě zakoupení digitálních produktů, jako je předplatné, klubové členství, video obsah, články a podobně (dále jen “digitální obsah”), se kupující zavazuje použít zakoupená díla výhradně pro svou potřebu. Kupující bere na vědomí, že digitální obsah je chráněn autorským právem a není oprávněn jej šířit, duplikovat nebo jakkoli zpřístupňovat třetím osobám. V případě neoprávněného nakládání kupujícího s digitálním obsahem, může prodávající digitální produkty kupujícímu znepřístupnit bez náhrady nebo vrácení peněz. Tímto však nezaniká prodávajícímu nárok na náhradu škody.
   7. Kupující bere na vědomí, že digitální obsah je vázán k registraci kupujícího a pro zpřístupnění digitálního obsahu musí být přihlášen.
   8. Kupující může zakoupit digitální obsah i bez registrace. V tomto případě je informace o nákupu digitálního obsahu uložena v prohlížeči kupujícího formou cookies. Kupující bere na vědomí, že vymazáním nebo ztrátou cookies, změnou prohlížeče, operačního systému nebo přístupu z jiného počítače, než ze kterého byl proveden nákup, může zapříčinit nemožnost přístupu k digitálnímu obsahu. Prodávající doporučuje před nákupem digitálního obsahu provést registraci a přihlásit se.
   9. Digitální obsah – placené produkty, klub, předplatné, online kurzy
    1. Digitálním obsahem (dále také “produkty”) se rozumí část webu, jejíž obsah není veřejně přístupný. Např. Klub Jíme Jinak, předplatné magazínu Zrnění, online kurzy.
    2. Prodávající umožní přístup k digitálnímu obsahu pouze kupujícím, kteří uhradili poplatek a zakoupili předplatné.
    3. Po úhradě předplatného získává kupující časově omezený přístup k digitálnímu obsahu.
    4. Období, po které je digitální obsah zpřístupněn, se řídí dle zakoupeného typu digitálního obsahu a je vždy uvedeno na prodejní stránce digitálního obsah.
    5. Je-li uváděna neomezená doba přístupu, je tím myšleno, že digitální obsah je zpřístupněn po dobu trvání projektu www.jimejinak.cz. V případě ukončení projektu, zaniká i přístup k digitálnímu obsahu.
    6. Kupující musí být pro přístup k digitálnímu obsahu přihlášen pod účtem, pod kterým provedl objednávku.
    7. Přístup k digitálnímu obsahu je realizován tak, že je zobrazen kompletní obsah online (tj. text je odemčen).
    8. Platnost přístupu k digitálnímu obsahu se počítá ode dne, kdy došlo k úhradě na účet prodávajícího, nebo na účet platební brány; Případě od fixně stanoveného data uvedeného v popisu digitálního produktu, např. kurzu s pevně stanoveným začátkem.
    9. Po vypršení předplatného nemá kupující k digitálnímu obsahu přístup, pokud není v rámci digitálního produktu uvedeno jinak.
  9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

   1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („zákon o ochraně osobních údajů“) a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
   2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ) (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
   3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací kupujícímu.
   4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
   5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
   6. Prodávající je oprávněn na vyžádání osobní údaje poskytnout příslušným státním orgánům a kupující je s tím srozuměn.
   7. Osobní údaje budou zpracovávány dobu 10 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
   8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
   9. Pokud prodávající jako správce zpracovává osobní údaje Kupujícího, má kupující právo se na prodávajícího kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovává.
   10. Pokud má kupující pochybnosti o tom, že jeho údaje zpracovává prodávající v souladu se zákonem, může požádat prodávajícího o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.
   11. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
   12. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zakoupenými produkty, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
   13. Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užívat automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii.
   14. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pouze na základě zákonného právního titulu (kupující vyjádřil svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů a prodávající je schopen tento souhlas doložit, nebo je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, nebo je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností uživatele, případně z jiných důvodů podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů)
   15. Prodávající nepracuje s žádnými citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj.
   16. Prodávající splňuje informační povinnost podle zákona o ochraně osobních údajů.
   17. Prodávající umožňuje výkon práv kupujícího podle zákona o ochraně osobních údajů.
   18. Prodávající plní veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
  10. Doručování

   1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
   2. Zpráva je doručena:
    1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
    2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
    3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
    4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
  11. Závěrečná ustanovení

   1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
   2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.
   3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
   4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
   5. Kontaktní adresa elektronické pošty info@jimejinak.cz.

   

  Tyto obchodní podmínky jsou vytvořeny dle vzoru Asociace pro elektronickou komerci (www.apek.cz)